ผังโครงสร้างองค์กร

100205_edited.jpg

ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง

ประธานกรรมการ

ดร.สิรินี  ว่องวิไลรัตน์

รองประธาน

ntc_2019-01-17_บัตรบุคลากร-46_edited.jpg
8159.jpg

ดร.กรรณิการ์  ทองรักษ์

กรรมการ

อาจารย์กมลทิพย์  เหมือนสุวรรณ

กรรมการ

8177.jpg
S__23969795.jpg

อาจารย์มนัสนันท์  สังข์ไทย

กรรมการ

นางสาวกัลยา  ไชยวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

Capture11_edited.jpg