เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้าน
งานวิจัยและการเรียนการสอน เสริมสร้างความเข้มแข็งและ

พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจึงได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการต่อเนื่องขึ้นทุกปี

 
LINE_P2020730_101937_0.jpg