การบริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานงานการให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนและทอ้งถิ่น พฒั นาสู่สังคมการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้าน งานวิจัยและการเรียนการสอน เสริมสร้างความเข้มแข็งและ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

1.จัดระบบการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ
2.มีกระบวนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย
3.สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริม ความ เข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4.มีการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณจากภายใน และระบบการจัดหาเงินทุนจากภายนอก