แม่ระมาด_๑๙๐๙๑๕_0081.jpg
แม่ระมาด_๑๙๐๙๑๕_0016.jpg
แม่ระมาด_๑๙๐๙๑๕_0085.jpg
แม่ระมาด_๑๙๐๙๑๕_0058.jpg
แม่ระมาด_๑๙๐๙๑๕_0075.jpg

การบริการวิชาการ
โรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็ง
บ้านแม่ระมาดน้อย

ผลการดำเนินการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตโดยการบูรณาการร่วมกับชุมชนของ
โรงเรียนแกนนำเครือข่ายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน มี
ครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน นักเรียนจำนวน 120 คน ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการผลสำเร็จของโครงการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 98.40 มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉลี่ย
4.92 อยู่ในระดับ มากที่สุด