1.png
11.png
11111.png
1111.png
111.png

การบริการวิชาการ
สถาบันพี่เลี้ยง

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและส่งเสริมทักษะชีวิตด้านสุขอนามัย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน นักเรียนจำนวน 1,304 คน
ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการผลสำเร็จของโครงการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.40 มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับ มากที่สุด